top of page
LOGISTICS 

ระบบลอจิสติกส์งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD)

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อของโรงพยาบาล หรือ CSSD เป็นหน่วยงานที่รับล้างและทำปราศจากเชื้ออุปกรณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งโรงพยาบาล ทำให้มีอุปกรณ์-เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ทั้งโรงพยาบาลแล้วต้องทำความสะอาดเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ปริมาณมาก

 

ยิ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะมีหน่วยงานที่ใช้บริการจาก CSSD ยิ่งมาก จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารการให้บริการเลย สำหรับโรงพยาบาลที่เราศึกษา หอผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักของ CSSD จะส่งอุปกรณ์มาที่ CSSD ในช่วงเวลา 8.00-10.00 โดยที่เจ้าหน้าที่จากแต่ละหอผู้ป่วยจะต่างคนต่างเดินทางมารับและส่งอุปกรณ์ที่ CSSD เอง

Role / 

Consulting

Year / 

2012

เมื่อมีหอผู้ป่วยจำนวนมากมาใช้บริการ และต่างคนก็ต่างต้องการแลกรับอุปกรณ์กลับไปดูแลผู้ป่วยของตนให้เร็วที่สุดเมื่อเวลา 8.00 น. CSSD เปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่จากหอผู้ป่วยก็มากระจุกพร้อมกัน เพื่อจะได้รับบริการก่อน ในช่วงเวลาเช้าๆ จะมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากแออัดอยู่ที่หน้าห้อง CSSD ถ้าหากเปรียบเทียบ เราอาจเปรียบเทียบได้กับผู้ป่วยที่มาเอาบัตรคิวแต่เช้า เพราะจะได้หาหมอเป็นคนแรก เมื่อทุกคนมาพร้อมกันแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้น?

 

อันดับแรก เจ้าหน้าที่จากหอผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการรับส่งอุปกรณ์ค่อนข้างนาน (ระยะเวลารอรับบริการเฉลี่ยประมาณ 20 นาที/คน ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ออกจากหอผู้ป่วยจนแลกรับอุปกรณ์กลับมา ประมาณ 60 นาที/คน) และยังทำให้เกิดความแออัดบริเวณ CSSD ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่สะดวกอีกด้วย นอกจากนี้การส่งอุปกรณ์มาในเวลาใกล้เคียงกัน ยังทำให้อุปกรณ์ต้องมารอค้างอยู่ที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เกิดความไม่แน่นอนของระยะเวลาที่ต้องใช้ทำปราศจากเชื้อ เมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น หน่วยงานที่รับบริการก็เลยสำรองอุปกรณ์ไว้ที่หน่วยงานเป็นจำนวนมาก บางครั้งอาจทำให้อุปกรณ์หมดอายุ ต้องส่งมาทำการปลอดเชื้อใหม่ ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเพ่ิมภาระงานทั้งสำหรับหอผู้ป่วยและหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

"เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เราได้แนะนำแนวทางการแก้ปัญหา 2 แนวทาง ได้แก่ ให้หอผู้ป่วยมารับส่งอุปกรณ์เช่นเดิมแต่มีการจัดตารางการมารับส่งอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยให้กระจายกันมามากขึ้น หรือพัฒนาระบบการขนส่งอุปกรณ์ โดยให้มีรถขนส่งกลางออกไปรับอุปกรณ์จากหอผู้ป่วย ทำให้เจ้าหน้าที่จากหอผู้ป่วยแต่ละคนไม่ต้องมาส่งอุปกรณ์ที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเองจึงสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ สำหรับที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเมื่อมีการจัดรอบการส่งอุปกรณ์ ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการทำปราศจากเชื้อได้ดียิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่ส่งมามีการกระจายตัวที่ทำให้ภาระงานมีความสมดุลในแต่ละช่วงเวลา"

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการจัดตารางการมารับส่งอุปกรณ์ เป็นวิธีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายที่สุด เพราะยังคงรูปแบบการขนส่งไว้ในลักษณะคล้ายเดิม คือให้พนักงานจากหอผู้ป่วยมารับส่งอุปกรณ์เอง แต่จะมีการจัดตารางเวลาให้หอผู้ป่วยมารับและส่งอุปกรณ์ นอกจากนี้ในบางหอผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ไม่มากและอยู่ในกลุ่มช่วงเวลาเดียวกัน อาจรวมอุปกรณ์แล้วให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวมารับส่งอุปกรณ์ได้  เพื่อเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

 

ส่วนแนวคิดในการจัดตารางจะพิจารณาตารางที่สามารถเกลี่ยจำนวนผู้รับบริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด และเวลารอ รวมทั้งเกลี่ยปริมาณภาระงานอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบจ่ายกลางและแบบเฉพาะในแต่ละช่วงเวลา ให้มีปริมาณใกลเ้คียงกันเพื่อให้งานใน CSSD ไหลได้ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มสัดส่วนอรรถประโยชน์การใช้งานของเครื่องทำปราศจากเชื้อ

สำหรับการจัดรอบการขนส่งที่ให้รถออกไปรับและส่งอุปกรณ์ เป็นแนวทางที่โรงพยาบาลจะต้องมีการลงทุนในช่วงแรกเพื่อจัดหารถขนส่ง ภาชนะ และการจัดเตรียมบุคลากร แต่ด้วยวิธีดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว ทางโรงพยาบาลสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการขนส่งเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อได้ ทางหอผู้ป่วยไม่ต้องส่งพนักงานไปรับและส่งอุปกรณ์ รวมทั้งทางฝ่ายงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

bottom of page