top of page

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

เพื่อให้ บริษัท เอช แล็บ จำกัด (“บริษัท”) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านในฐานะผู้สมัคร (“ผู้สมัครงาน”) จะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันว่าจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงานตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจาก (1) ผู้สมัครงานโดยตรงจากข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ (2) ผู้ให้บริการจัดหางานหรือผู้แนะนำอื่น ๆ ที่ผู้สมัครงานอาจให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บริษัทเพื่อการสมัครงานกับบริษัท และ (3) บุคคลอื่นที่ผู้สมัครงานระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
 

ในระหว่างขั้นตอนการกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งาน บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลความสนใจหรือทักษะของผู้สมัครงาน รวมถึงเอกสารแสดงตนอื่นของผู้สมัครงาน และในบางกรณีตำแหน่งงาน อาจรวมถึงข้อมูลประวัติสุขภาพและความพิการ (ถ้าเกี่ยวข้องและถ้าได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน)

เมื่อท่านผ่านขั้นตอนการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์จากทางบริษัทแล้ว บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเพิ่มเติมของผู้สมัครงาน ได้แก่ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม และข้อมูลการตรวจสุขภาพ โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากผู้สมัครงานภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่บริษัทมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครงานทราบว่า สำหรับบางตำแหน่งงาน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนั้นถือว่า มีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครงาน

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สมัครงานให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานในตำแหน่งงานที่สมัคร และ (3) การติดต่อประสานงานกับผู้สมัครงานระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน รวมถึง (4) การติดต่อไปหาผู้สมัครงานเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีมีตำแหน่งอื่นที่อาจเหมาะสม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้สมัครงานแสดงเจตนาใช้สิทธิให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในทันที บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครงานไว้เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน แม้ว่าผู้สมัครงานจะไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

โดยหลักการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้แก่ บุคคลภายนอกดังนี้ เพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ (1) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท (2) บริษัทในเครืออื่นที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้สมัครงาน (3) บุคคลอ้างอิงที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของผู้สมัครงานไปเพื่อการตรวจสอบประวัติการทำงาน และ (4) บุคคลภายนอกอื่นที่ผู้สมัครงานได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สมัครงานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิ ดังนี้ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อบริษัทที่ info@hlabconsulting.com

bottom of page