top of page
LAYOUT DESIGN

ออกแบบผังใหม่

การออกแบบแผนผังใหม่ให้กับโรงพยาบาล หากออกแบบบนกระบวนการเก่า ย่อมจะได้โรงพยาบาลที่สวยขึ้น แต่ปัญหาการให้บริการเดิมยังคงอยู่ ดังนั้น การออกแบบแผนผังให้โรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก มีกิจกรรมที่ซ้บซ้อน จึงต้องแก้ปัญหากระบวนการเดิมเสียก่อน พิจารณาให้รอบคอบในหลายปัจจัย ทั้งเรื่องกระบวนการทำงาน ความรู้สึกของผู้ป่วย ความต้องการของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ แล้วจึงนำความต้องการ มาออกแบบให้อยู่บนเงื่อนไขอันจำกัดได้ ดังนั้นการออกแบบแต่ละครั้ง ทีมงานจะต้องลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาที่แท้จริงแล้วนำไปเป็นโจทย์ในการออกแบบ  เราเคยมีประสบการณ์ออกแบบแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง จากการเข้าไปสังเกตการณ์เราพบปัญหา ดังนี้

 

 1. การไหลของคนไข้ : เคลื่อนที่มากเกินจำเป็น คนไข้ต่างระดับความรุนแรงมีเส้นทางการไหลซ้อนทับกัน

 2. การไหลของเจ้าหน้าที่ : เคลื่อนที่มากเกินจำเป็น ระยะทางระหว่างเคาท์เตอร์และเตียงอยู่ห่างกัน เครื่องมือและอุปกรณ์ห่างกับพื้นที่ให้การรักษา

 3. การไหลของอุปกรณ์ : ที่จัดเก็บอุปกรณ์สะอาดและอุปกรณ์ใช้แล้วอยู่ใกล้กัน รวมถึงเส้นทางในการขนส่งซ้อนทับกับบริเวณดูแลผู้ป่วย
  อาจส่งผลให้ปนเปื้อนได้ง่าย

 4. พื้นที่ไม่เพียงพอรองรับจำนวนคนไข้ ทำให้ต้องจัดวางเตียงไว้ด้านนอกห้องแพทย์

Role / 

Consulting

 

Agency / 

H Lab

 

Year / 

2014

"แนวคิดของเราในการออกแบบนั้น คือ ออกแบบเส้นทางประสบการณ์ของคนไข้ โดยมอง VALUE ที่เกิดกับคนไข้เป็นหลัก ขยายพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วย  ลดการเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นแพทย์ พยาบาล ดูแลคนไข้ได้ใกล้ชิด เข้าถึงได้รวดเร็ว -> Cell concept  การไหลของผู้ป่วยแต่ละประเภทไม่ซ้อนทับกัน ลดความสับสน ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน"

จากแนวคิดในการออกแบบดังกล่าว เราได้ออกแบบผังใหม่ของแผนกฉุกเฉิน  ดังนี้

 • พื้นที่รักษาอยู่ใกล้ทางเข้า รวดเร็วในการให้การรักษา

 • เส้นทางเดินของผู้ป่วยแต่ละระดับไม่ทับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดความสับสน

 • พื้นที่ดูแลผู้ป่วยมีลักษณะ Cell conceptเจ้าหน้าที่พยาบาลใกล้ชิดผู้ป่วย และไม่ต้องเดินเกินความจำเป็น

 • ที่เก็บอุปกรณ์ใกล้กับบริเวณการรักษา ไม่ต้องสูญเสียเวลาเดินหยิบของ

 • เส้นทางขนส่งอุปกรณ์สกปรกไม่ปะปนกับอุปกรณ์สะอาด และเส้นทางเดินของผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน

 • ได้จำนวนเตียงเพียงพอกับความต้องการ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา เรายังได้มีโอกาสออกแบบแผนผังใหม่ของแผนกผู้ป่วยนอก ของหน่วยกุมารเวชศาสตร์ รวมถึงแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ อีกด้วย

bottom of page