top of page
  • รูปภาพนักเขียนH LAB Team

ระบบสุขภาพดีขึ้นได้ ด้วย SMART HOSPITAL


Smart Hospital

รู้หรือไม่! ณ ปัจจุบัน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้แพทย์และพยาบาลต้องทำงานหนักขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด 19 และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว


ความจริงแล้ว ยังมีสาเหตุสำคัญมาจากกระบวนการทำงานที่ทับซ้อนกันของบุคลากร และงานเอกสารจำนวนมากที่ไม่จำเป็นอีกด้วย !

 

อ่านตามหัวข้อ

 

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยกระบวนการจัดการแบบ “Smart Hospital”


การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน การจัดการบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน โดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงเป็นหลัก รวมไปถึงลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการให้บริการ


ซึ่ง Smart Hospital เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดออกมา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสุขภาพใหดียิ่งขึ้นดังนี้Smart Hospital
Smart Hospital


✔ ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริหารจัดกระบวนการทำงานของบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ และงานเอกสารที่ไม่จำเป็นต่างๆ เช่น ระบบติดตามสถานะผู้ป่วยในการรักษา


✔ เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงในระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรสามารถเรียกดูข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาการรักษาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต


✔ เพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อการรักษาให้กับผู้ป่วย

พัฒนาระบบที่เอื้อความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก เช่น ระบบนัดหมายและระบบคิวออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวของผู้ป่วย


 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Hospital กระทรวงสาธารณสุข


หากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น H LAB ในฐานะที่ปรึกษาและผู้พัฒนา Innovative Platform การบริหารจัดการในโรงพยาบาล ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

Comments


bottom of page