มารู้จักกับ H Lab

May 8, 2017

 

 

จากประสบการณ์ทำงานของเราที่ได้เข้าไปศึกษาและเสนอทางแก้ไขระบบตามโรงพยาบาลต่างๆ เราพบว่า ความทุกข์อย่างหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์คือภาระงานจำนวนมาก ความคาดหวังสูงจากประชาชนในเรื่องการรักษาและการดูแล และงานหลังบ้านที่บุคลากรต้องจัดการกับเอกสารและรายงานต่างๆมากมาย แต่ทั้งหมดนี้บุคลากรต้องจัดการด้วยทรัพยากรที่จำกัด อีกทั้งยังมีการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเมื่อสังคมประเทศไทยจะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

From our experiences in many hospitals which we have studied and created solutions for service system improvement, we found that medical personnel's pain is over-workload, high expectation in cure and care and supportive tasks. The tasks deal with ton of documents and reports. However, personnel have to manage with limited resource. What's more, the competition about aging society issue makes personnel more stressful.

 

เราเองนั้นมีความรู้ในเรื่องการจัดการระบบด้วยศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ จึงคิดว่าเราน่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรได้ เมื่อระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานก็พลอยมีความสุขไปด้วย ไม่เสียเวลากับภาระงานที่ไม่จำเป็น และได้ทุ่มเวลาให้กับการรักษาและดูแลคนไข้แทน ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น ทั้งบุคลากรมางการแพทย์ คนไข้ และโรงพยาบาลที่มีระบบการบริหารที่ดี 

 

We have worked and experienced in Industrial engineering field for years and years. Hence, we think we are a part which can support the operational process. Once the healthcare service providers became sufficient, personnel are going to work happily . It's no need to waste time dealing with unnecessary tasks. They can focus on patients with their professional skill. Everyone will be appreciated.

 

ทั้งหมดนี้อาจฟังดูเป็นแนวคิดอุดมคติไปหรือเปล่า แต่จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของเรานั้น สามารถพิสูจน์ได้ส่วนหนึ่งว่างานออกแบบระบบ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษา การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดต่อระบบและคนทำงานด้วย และ "นี่เองคือที่มาของ H LAB"

 

Let's say that it sounds too ideal. Our experiences in this field proved that our system design projects required profound study, understanding, fact, data and also creativity for making the most out of system and personnel. "This is the way we started as H LAB."

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

H LAB is hiring Web Developers!

October 23, 2018

1/4
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 by H Lab. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon
  • Google Places - Black Circle