top of page
  • รูปภาพนักเขียนChalumpol Terdpataweepong

เวิร์คช็อป: ร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบนัดหมายและการบริการโรงพยาบาลวชิระพยาบาล


H LAB ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ ภาควิชาจักษุวิทยา ที่มอบโอกาสให้เราได้จัดเวิร์คช็อป และร่วมกันหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยนอกให้ดียิ่งขึ้น

.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการนัดหมายและการบริการที่ลดความหนาแน่น ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

.

ซึ่งเวิร์คช็อปได้สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของการนัดหมายผู้ป่วยต่อการบริการ ”นโยบายการนัดหมายที่เหมาะสมกับลักษณะการบริการของหน่วยตรวจ จะส่งผลให้กระบวนการบริการผู้ป่วย (Patient Flow) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

.

.

ในเวิร์คช็อปนี้ H LAB ได้นำเครื่องมือหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ เช่น

.

🔗 Appointment & Queuing Theory รูปแบบการนัดหมายและการให้คิวที่เหมาะสมกับการบริการผู้ป่วยนอก

🧩 Service Design การออกแบบบริการที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ โดยใช้เทคนิค

🧑‍🦳 Patient Persona เพื่อเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของผู้ป่วย

✏️ Patient Journey เพื่อเข้าใจเส้นทางการรับบริการของผู้ป่วย

🗂 Case Sorting แบ่งประเภทผู้ป่วยเพื่อให้นัดหมายผู้ป่วยแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

.

.

นำไปสู่ Output ที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น

.

🧑🏻‍⚕️ Patient & Staff Insights

📅 Appointment Guideline ที่เหมาะสมกับหน่วยตรวจ โดยมี Algorithm ช่วยคำนวณ

📣 Change Procedure นำไปเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ.

H LAB ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล

.

🔍 รู้จัก H LAB เพิ่มเติม

◾ Facebook: https://www.facebook.com/hlabconsulting

◾ Website: https://www.hlabconsulting.com/

.

📞 หากบริการของเราตรงกับปัญหาที่คุณกำลังเจอ สามารถพูดคุยกับเราได้ที่

◾ Inbox: m.me/hlabconsulting

◾ Email: info@hlabconsulting.com

.

Comments


bottom of page