ระบบสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นได้ ด้วยกระบวนการจัดการแบบ SMART HOSPITAL
รู้หรือไม่! ณ ปัจจุบัน


สาเหตุสำคัญที่ทำให้แพทย์และพยาบาลต้องทำงานหนักขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด 19 และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว


ความจริงแล้ว ยังมีสาเหตุสำคัญมาจากกระบวนการทำงานที่ทับซ้อนกันของบุคลากร และงานเอกสารจำนวนมากที่ไม่จำเป็นอีกด้วย !


ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยกระบวนการจัดการแบบ “Smart Hospital”


การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน การจัดการบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน โดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงเป็นหลัก รวมไปถึงลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการให้บริการ


ซึ่ง Smart Hospital เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดออกมา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสุขภาพใหดียิ่งขึ้นดังนี้


✔ ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์

บริหารจัดกระบวนการทำงานของบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ และงานเอกสารที่ไม่จำเป็นต่างๆ เช่น ระบบติดตามสถานะผู้ป่วยในการรักษา


✔ เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงในระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรสามารถเรียกดูข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาการรักษาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต


✔ เพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อการรักษาให้กับผู้ป่วย

พัฒนาระบบที่เอื้อความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก เช่น ระบบนัดหมายและระบบคิวออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวของผู้ป่วย


◾ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Hospital

- กระทรวงสาธารณสุข: http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi-list/view/?id=1474


◾ หากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น H LAB ในฐานะที่ปรึกษาและผู้พัฒนา Innovative Platform การบริหารจัดการในโรงพยาบาล ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ


💡 สามารถสอบถามได้ที่

- Inbox: m.me/hlabconsulting

- Email: info@hlabconsulting.com


#Smarthospital #healthsystem #innovativeplatform #hospital #HLAB

Featured Posts
Recent Posts