FLOW logo colour_outline with tagline.pn
OPD-environment.png

What is Flow ?

ปัญหาความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน รวมไปถึงโปรแกรมที่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใช้งานไม่เป็นระบบเดียวกัน ไม่ Integrate ไปกับกระบวนการทำงานเดิม ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถจัดการบริหารผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น Flow จึงไม่ใช่เพียงระบบบริหารจัดการคิวผู้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นระบบที่จะสามารถบริหารเส้นทางรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย แต่ละคลินิก แต่ละแผนกได้อย่างสอดคล้องกัน ผู้ป่วยสามารถบริหารเวลารอก่อนพบแพทย์ได้ ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสามารถนำข้อมูลจากการใช้งานมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานต่อไปได้

  Online Check-in 

ยืนยันนัดได้

ก่อนถึงรพ.

   Mobile Q   

รู้คิว บริหารเวลารอ

  Traffic Management  

ช่วยบริหารความแออัด

  Patient Status Tracking  

ช่วยติดตามสถานะผู้ป่วย

  Service Intelligence  

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการให้บริการ

waitn-patient.png
seeing-doctor.png
nurse-mngt.png
hospital-overview.png

ระบบคิว แก้ปัญหาความแออัดได้จริงหรือ?

ปัจจัยที่ทำให้แผนกผู้ป่วยนอกแต่ละโรงพยาบาลเกิดความแออัดนั้นแตกต่างกันตามลักษณะ กระบวนการทำงาน หรือนโยบายของโรงพยาบาล ระบบ Flow (Patient Flow Management System) ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความเข้าใจในการแก้ปัญหาความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก โดยคำนึงถึงปัจจัย 4 ประการ คือ ตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายผู้ป่วย นโยบายการให้คิว และการให้บริการผู้ป่วย (การเรียกคิว) ดังนั้นแม้ว่าลักษณะการทำงานของแต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกันก็สามารถใช้งานระบบ Flow ที่รองรับความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแน่นอน ระบบคิวเพียงอย่างเดียว ไม่ช่วยแก้ปัญหาความแออัด

SCHEDULING

การจัดตารางออกตรวจของแพทย์

scheduling.png
APPOINTMENT

การนัดหมาย

ของผู้ป่วย

ในครั้งถัดไป

appointment.png
QUEUING POLICY

นโยบายการให้คิว

queue.png
SERVICE
MANAGEMENT

การเรียกคิวและ

การจัดการการให้บริการผู้ป่วย

service.png

How it helps?

ผู้ป่วยบริหารเวลารอได้

นอกจากจะสามารถ Check-in ทางออนไลน์ได้แล้ว ผู้ป่วยยังสามารถดูลำดับคิวการเรียกพบแพทย์ได้ทางโทรศัพท์มือถืออีกด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไปจัดการธุระต่างๆ ได้โดยไม่ต้องนั่งรอเรียกชื่อด้วยความกังวล

dynamicq-phonemockup.png
screen-mac-check-in.png
screen-laptop-home.png

ระบบ Blend-in ไปกับ

กระบวนการทำงานเดิม 

บุคลากรทั้งพยาบาลและแพทย์ทำงานไปกับระบบที่ Integrate ไปกับกระบวนการทำงานเดิม ทั้งยังสามารถจัดการการบริหารคิวผู้ป่วยและความหนาแน่นหน้าห้องแพทย์ได้

โดยระบบ Flow จะเก็บข้อมูลเส้นทางการเข้ารับรักษาของผู้ป่วย เวลาในแต่ละจุดการรอ รวมไปถึงเวลาในการเข้ารับการตรวจรักษา 

Executive Dashboard

สำหรับผู้บริหาร

screen-ipad.png

หน้าจอแสดงสถานะและภาพรวมของแผนกผู้ป่วยนอก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ป่วยในแต่ละวัน อัตราส่วนของแพทย์ต่อผู้ป่วย เวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่ในแผนกแยกตามคลินิก เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ

Service Intelligence

Data analytics will leverage the medical services development

Operational Data

laptop.png

Collect

Machine Learning

machine.png

Improve

ระบบ Flow เก็บข้อมูลการทำงานในระดับ operation ทุกจุด เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงานที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต เช่น ระบบการเรียกผู้ป่วยเข้ารอหน้าห้องแพทย์อัตโนมัติที่เหมาะสมกับเวลาตรวจรายแพทย์ การพัฒนาการจัดตารางแพทย์ การปรับเวลาในการตรวจผู้ป่วยเก่าและใหม่ ช่วงเวลาในการนัดหมายผู้ป่วยครั้งถัดไป หรือนโยบายการให้คิวผู้ป่วยเพื่อรอแพทย์ เป็นต้น 

satisfaction.png

SERVICE

IMPROVEMENT

feedback.png

RESOURCE

EFFICIENCY

satisfied.png

CUSTOMER

SATISFACTION

การพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี เป็นหัวใจการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการดูแลเจ้าหน้าที่พยาบาล แพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ดังนั้นระบบหรือต้นแบบที่จะเข้ามามีบทบาทกับการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก จึงต้องคิดถึงความง่ายในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนและความเชื่อมโยงของกระบวนการทำงาน รวมไปถึงเข้าใจลักษณะของผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกในแต่ละคลินิกด้วย