ปัจจัยที่ทำให้แผนกผู้ป่วยนอกแต่ละโรงพยาบาลเกิดความแออัดนั้นแตกต่างกันตามลักษณะ กระบวนการทำงาน หรือนโยบายของโรงพยาบาล ระบบ Flow (Patient Flow Management System) ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความเข้าใจในการแก้ปัญหาความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอก โดยคำนึงถึงปัจจัย 4 ประการ คือ ตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายผู้ป่วย นโยบายการให้คิว และการให้บริการผู้ป่วย (การเรียกคิว) ดังนั้นแม้ว่าลักษณะการทำงานของแต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกันก็สามารถใช้งานระบบ Flow ที่รองรับความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแน่นอน ระบบคิวเพียงอย่างเดียว ไม่ช่วยแก้ปัญหาความแออัด

SCHEDULING
APPOINTMENT
QUEUING POLICY
SERVICE
MANAGEMENT

© 2019 by H Lab. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon
  • Google Places - Black Circle