top of page

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้คุกกี้

บริษัท เอช แล็บ จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันว่าจะใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

1.    Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ

 

2.    Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้

 

3.    Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ

 

4.    Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

 

สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่: 0634467740 หรืออีเมล DPO@hlabconsulting.com
bottom of page