ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การใช้บริการภายในแผนกฉุกเฉิน

Venti_LogowithBG.png
Web-based Application

Venti

Emergency Department Management System

ระบบช่วยบริหารจัดการภายในแผนกฉุกเฉิน โดยการเก็บข้อมูลของระบบถูกออกแบบให้กลมกลืนไปกับกระบวนการทำงาน เพื่อให้การเก็บข้อมูลง่ายและสะดวก สามารถนำข้อมูลมาใช้แบบ Real-Time ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และบริหารจัดการภายในแผนกฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานเอกสารของบุคลากร นอกจากนี้ข้อมูลที่ถูกเก็บมาอย่างเป็นระบบสามารถนำไป วิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้ดีขึ้นต่อไป

ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในแผนกฉุกเฉิน

  No Patients’ Time Tracking  
  Patient Lost  
  Missed Identified  
  Forget Essential Treatment  
 Too Many Programs 
  Lack of Communication  
   50% of Time Spending on Document   
  OPD Card Lost  
  Incomplete Data Collection  
 Fail to Manage High Volume, 
  Diversity, Dynamic Situation  

Functions & Features

Web_1920_–_33.png

Queue Management & Visualization

  • Patients will understand the real-time inside emergency room situation. 

  • Medical staffs are able to prioritize their patients correctly.
     

Inside ER Management

ระบบการบริหารจัดการในห้องฉุกเฉิน

  • Control patients' condition & treatment result.

  • Seamless job transfer & shift change.

  • Manage "High volume - Diversity - Dynamic" of patients with limited resources.

 

Web 1920 – 2.png
iPad Mini - Dashboard.png
Dashboard__History_–_2.png

Documentation Tasks

ระบบการบันทึกและส่งออกรายงาน

  • Minimize paper work time, and return medical time to staffs.

  • Focus on the adaptive data input system, instead of filling forms.

  • Ease of data analysis and reporting.

 

ระบบจัดคิวรอรับการรักษา

และการแสดงสถานะการรอรับการรักษา